Monday, June 27, 2011

குடிகாரர்களின் பாடல்


சரக்கு அடித்தல் இன்பம்,,, அதனினும் இன்பம் சரக்குக் கடையை நோட்டம் விடுவது... வாந்தி, சண்ட, எச்சை, பிராத்தல் , நட்பு , சோகம் அட அட அட .... இது பல பேருக்குப் புரியும் பலருக்குப் புரிவதில்லை. புரியாத பலர் இப்போது நிதானத்தில் இருந்தால் நாம மப்பூல இருக்கும்ம்போது, நம்மச் சுத்தி என்ன நடக்குது என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளவே . இப்பாடல் பாடப்பட்டுள்ளது. Tody Keith அமெரிக்காவின் பிரபல Counrty இசைப் பாடகர். சரக்கடிக்கும் போது பாரில் நடப்பதை என்ன அருமையாகப் பாடலியற்றிப் பாடியுள்ளார்.ஆங்கிலப் பாடலென்பதால் , பாடல் வரிகளும் கீழே...


LyricsWe got winners, we got loser

Chain smokers and boozers

We got yuppies, we got bikers, we got thirsty hitch hikers

And the girls next door dress up like movie stars

HmmHmmm Hmm Hmm Hmm

I love this barWe got cowboys, we got truckers

Broken-hearted fools and suckers

We got hustlers, we got fighters

Early birds and all nighters

And the veterans talk about their battle scars

HmmHmmm Hmm Hmm Hmm

I love this barI love this bar

It's my kind of place

Just walking through the front door

Puts a big smile on my face

It ain't too far

Come as you are

HmmHmmm Hmm Hmm Hmm

I love this barI've seen short skirts, We got high techs

Blue collared boys and rednecks

We got lovers, lots of lookers

I've even seen dancing girls and hookers

And we like to drink our beer from a mason jar

HmmHmmm Hmm Hmm Hmm

I love this barI like my truck

I like my girlfriend

I like to take her out to dinner

I like a movie now and then

But I love this bar

It's my kind of place

Just trollin' around the dance floor

Puts a big smile on my face

No cover charge

Come as you are

HmmHmmm Hmm Hmm Hmm

I love this bar

HmmHmmm Hmm Hmm Hmm

I love this bar

Saturday, June 25, 2011

காலத்தைப் புணர்தல்

மாட்டிறைச்சியின் சுகந்தமென்பதை

எந்த வார்த்தையில் விளக்கலாம் என

அவ்வை குறிப்பெடுத்துக் கொண்டிருந்தாள்

வெள்ளைக் குளவியின் பீ

எதை எழுதினாலும்

எழுத்துகள் இப்படித்தான் பிரகாசித்தன

என்னை யாசித்தாலும் அது அப்படித்தானிருக்கும்

ராசேந்திரன் கண்ணீர் வெங்காயம்

நாற்றமெடுக்குமென

கி மு 851 ல் நான் சொன்னதை

நம்பாத மிஸ்டர் தஸ்தயேவ்ஸ்கி

பிரயோகித்த வசைச் சொல்லின்

மீளுருவாக்கமே சனநாயமென்பதை

இயலுணர தண்டி யாத்திரை போனதாக

காந்தி டைரிக் குறிப்பில்

குறித்து வைத்திருக்கிறார்

நம்ப முடியாதவர்கள் விளங்குவீராக

விவரிக்க முடியாத நிறங்களை

பெயரிட்டழைத்து

வீச்சை சுருக்கும் என்னமெனக்கில்லை

காலத்தைப் புணர்ந்தீர்களால்

உங்களுக்கு இது

புரியக் கூடும்

Sunday, May 8, 2011

Character of the week: The Mother


When the Good Lord was creating mothers, He was into his sixth day of “overtime” when an angel appeared and said:
“You’re doing a lot of fiddling around on this one.”

And the Lord said, “Have you read the specs on this order?

* She has to be completely washable, but not plastic;
* Have 180 movable parts… all replaceable;
* Run on black coffee and leftovers;
* Have a lap that disappears when she stands up;
* A kiss that can cure anything from a broken leg to a disappointed love affair;
* And six pairs of hands.”

The angel shook her head slowly and said, “Six pairs of hands… no way.”

“It’s not the hands that are causing me problems,” said the Lord. “It’s the three pairs of eyes that mothers have to have.”

“That’s on the standard model?” asked the angel.

The Lord nodded.
“One pair that sees through closed doors when she asks, ’What are you kids doing in there?’
“Another here in the back of her head that sees what she shouldn’t but what she has to know.
“And of course the ones here in front that can look at a child when he goofs up and say, ’I understand and I love you’ without so much as uttering a word.”

“Lord,” said the angel, touching His sleeve gently, “Go to bed. Tomorrow…”

“I can’t,” said the Lord, “I’m so close to creating something so close to myself. Already I have one who heals herself when she is sick
“…can feed a family of six on one pound of hamburger
“… and can get a nine-year-old to stand under a shower.”

The angel circled the model of a mother very slowly. “It’s too soft,” she sighed.

“But she’s tough!” said the Lord excitedly. “You cannot imagine what this mother can do or endure.”

“Can she think?”

“Not only can she think, but she can reason and compromise,” said the Creator.

Finally, the angel bent over and ran her finger across the cheek.
“There’s a leak,” she said. “I told You were trying to push too much into this model.”

“It’s not a leak,” said the Lord. “It’s a tear.”

“What’s it for?”

“It’s for joy, sadness, disappointment, pain, loneliness, and pride.”

And the Mother was created – a work of genius.

படித்ததில் பிடித்தது Paulo Coelho Blog